Utbildning

Zozo school 1

Utbildning spelar en central roll i fattigdomsbekämpningen och ZASP har sedan starten 1989 engagerat sig i undervisningssituationen. Dessa första år handlade mest om utbyten mellan skolor i Sverige och Zambia och ZASP uppförde 10 skolbyggnader med hjälp av insamlade medel och engagemang från skolor.

År 2000 blev startår för stora genomgripande utbildningsinsatser inom jordbruksutveckling, demokrati och jämställdhet, HIV/AIDS, datoranvändning och studiecirkelverksamhet. ZASPs utbildningsprogram utvecklas ständigt allt eftersom nya behov uppstår.

Folkhögskola

Idén med att starta en folkhögskola har funnits med i långtidsplaneringen i flera år men aldrig blivit mer än en vision. Behovet att få fördjupade kunskaper växte fram hos byborna. Handledare med nödvändig utbildning i jordbruk och demokrati fanns inom ZASP och i mitten av 2009 hade ZASP Folk High School blivit ett begrepp. Intresset blev så stort att dagkurser fick övergå i internatutbildning för att kvinnor och män från avlägsna områden skulle kunna delta. Ett elevhem med sexton dubbelrum har byggts och en buss köpts in för att transportera deltagarna.

Lodgen 2013
Bussres FHS

Kursutbud

Ett varierat kursutbud har växt fram utifrån bybornas behov och önskemål. Kurserna har varierande längd från en till två veckor med möjlighet till påbyggnadskurs. Alla kurser är kostnadsfria.

Utbildning i hållbart jordbruk

Varierad växtodling, förbättrade markvårdsmetoder, odling av torkresistenta grödor, växelbruk, kompostering är några av ämnena i jordbruksutbildningen, där också grupparbeten och praktisk övning ingår.

Demokratiutbildning

Ämnen som tas upp i Demokratiutbildningen är Demokratins grundpelare, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet, Ledarskap, Opinionsbildning och Lobbyverksamhet. Demokrati i familjen och på bynivå är också viktiga moment. Flera genderrelaterade grupper bildas med fokus på barns och kvinnors rättigheter. Människor lär sig var de kan söka hjälp och upprättelse, när deras rättigheter kränks.

Datorutbildning

Två olika kurser ges i datorutbildningen, Microsoft Word/Excel och Power Point/Publisher. Deltagare kommer långväga ifrån för att delta. Kurserna är alltid fullbokade. Från början var intresset störst hos män, men numera är det jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Women empowerment

I början av 2016 startade ett projekt som ZASP kallar Women Empowerment. I korthet går det ut på att ge kvinnor, med ingen eller ett par års utbildning, undervisning i enklare affärsverksamhet med praktik samt att lära sig skriva och räkna. Då kan de få ett mindre lån för att t.ex. köpa second handkläder som de sedan kan sälja på marknaden. Det ger kvinnorna en inkomst så de har råd att låta sina barn gå i skolan. Det är glädjande att se hur kvinnorna utvecklas och växer med uppgiften. Det finns en stark vilja att lära sig mer när de ser vilka möjligheter som öppnar sig. Därför kommer Women Empowerment aktiviteterna att utökas under 2018.

Stop child marriages

Ett stort problem är att unga flickor gifter sig och slutar skolan.
ZASP genomförde därför 2016 den första femdagarskursen om Early marriages.
Där ingår ämnen som mänskliga rättigheter, barns rättigheter, effekter av negativa och positiva stereotyper, könsroller, äktenskap och kvinnoförtryck.

Del av detta kursprogram ingår sedan tidigare i andra kursprogram.

Sömnadskurser

Sömnadskurser anordnas efter önskemål. Här ingår att lära sig handsömnad, tillskärning och design samt att sy på handdriven och elektrisk symaskin.

Musikkurser

I mer än 20 år har ZASP haft ett eget musikband, som inte bara underhåller vid olika sammankomster utan också förmedlar viktiga budskap genom sina sånger om aids, studiecirklar, folkhögskola, kvinnoförtryck m.m. Bandmedlemmar undervisar också i musikkurser.

Veterinärkurser

Veterinärer utan gränser sponsrar utbildning till veterinärassistenter. Kurserna vänder sig till intresserade småbönder som har djur. Några av de som deltagit i utbildningen, för kunskaperna vidare, genom att anordna möten för bönder i olika områden. De hjälper även till att kastrera, vaccinera och ge mediciner.

Kurserna har blivit väldigt uppskattade. Man får lära sig att sköta om och vårda sina djur. Det betyder mycket. För en småbondefamilj är det en stor förlust att förlora ett djur.

Ungdomskurser

Se Ungdomsverksamhet

Inte bara kurserna i sig är uppskattade. Att kvinnor och män sitter tillsammans vid samma bord, att alla yttrar sig, att männen lyssnar på kvinnornas synpunkter är något nytt och ett viktigt steg mot kvinnors ökade inflytande och jämställdhet.

Examensceremonin, efter avslutad kurs är en festdag med högtidliga tal, utdelning av intyg/betyg, sång, musik och dans.

Uppföljning

I kurserna ingår studiecirkelinformation. Det ger deltagarna kunskaper och möjligheter att starta studiecirklar i sina byar, som en vidareutveckling av kurserna. Där delger man varandra nya lärdomar och delar erfarenheter.

Uppföljning med fältbesök ute i byarna är en nödvändighet för att få en bild av vilka förändringar och resultat som utbildningen lett till.

ZASPs ”monitoring team” besöker kursdeltagare och studiecirkelgrupper för att hjälpa, uppmuntra och utvärdera.